topmenuleft \

     

 

               邀請更新資料, 加快抗疫基金申請!

 

      為幫助各位加快第二輪抗疫基金的申請, 本會響應建造業議會呼籲,

      為轄下會員最新資料, 加快批核過程, 請會員點擊鏈接填寫更新之

      資料, 非常感謝。 

 

 
line